ministry

knteu

vobu.com.ua

ПРОГРАМА З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ


        Фонетика і графіка. Орфоепія і орфографія.
        Звуки мови. Голосні і приголосні звуки. Приголосні тверді і м'які, дзвінкі і глухі. Подовжені звуки. Букви і інші графічні засоби. Алфавіт. Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв я, ю, є, ї, щ та буквосполучень дз, дж. Склад. Наголос. Ненаголошені голосні, їх позначення на письмі. Вимова приголосних звуків та позначення їх на письмі. Уподібнення приголосних звуків. Спрощення в групах приголосних. Чергування у-в, і-й.
        Правила вживання апострофа, м'якого знака. Подвоєння букв на позначення подовжених м'яких приголосних та збігу однакових приголосних звуків. Написання слів іншомовного походження.

        Будова слова, словотвір і орфографія.
        Спільнокореневі слова і форми слова. Основа слова і закінчення змінних слів. Значущі частини слова: корінь, префікс, суфікс, закінчення.
        Найпоширеніші чергування голосних і приголосних звуків Вимова і написання префіксів з - (зі, с-), роз-, без-, пре-, при-, прі.
        Змінювання і творення слів. Основні способи словотворення в українській мові. Зміни приголосних при творенні слів. Правопис складних і складноскорочених слів. Лексикологія і фразеологія. Поняття про лексику. Лексичне значення слова. Запозичені слова. Застарілі слова. Неологізми. Поняття про фразеологізми. Фразеологізми в ролі членів речення.

        Морфологія і орфографія.
        Поняття про самостійні та службові частини мови. Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Іменник: назви істот і неістот, загальні і власні назви. Рід, число, відмінки іменників. Типи відмін іменників. Незмінні іменники. Способи творення іменників. Правопис відмінкових закінчень іменників. Правопис найуживаніших суфіксів. Велика буква у власних назвах.
        Прикметник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.
        Якісні, відносні та присвійні прикметники. Повні і короткі форми прикметників. Ступені порівняння прикметників, їх утворення. Відмінювання прикметників. Способи творення прикметників. Правопис відмінкових закінчень і найуживаніших суфіксів прикметників. Написання складних прикметників.
        Числівник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Числівники кількісні (на означення цілих чисел, дробових та збірних) і порядкові. Числівники прості і складні. Відмінювання кількісних і порядкових числівників. Правопис числівників. Займенник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Розряди займенників. Відмінювання займенників. Правопис займенників. Дієслово як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Неозначена форма дієслова. Види дієслів (дійсний, умовний, наказовий). Часи дієслів. Дієслова та їх дієвідмінювання. Особа і число (в теперішньому і майбутньому часі). Безособові дієслівні форми на-но, -то. Правопис дієприкметників.
        Дієприслівник як особлива форма дієслова, загальне значення, морфологічні ознаки і синтаксична роль. Дієприслівники недоконаного і доконаного виду, їх творення. Дієприслівниковий зворот. Правопис дієприслівників. Прислівник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Ступені порівняння прислівників. Способи їх творення. Правопис прислівників. Прийменник як службова частина мови. Непохідні і похідні прийменники. Правопис прийменників разом, окремо і через дефіс.
        Сполучник як службова частина мови. Формотворчі, заперечні та модальні частки Написання часток бо, но, то, от, таки. НЕ з різними частинами мови. Правопис вигуків.

        Синтаксис і пунктуація.
        Словосполучення. Будова і типи словосполучень за способом вираження головного слова. Просте речення. Види речень за метою висловлювання: розповідні, питальні, спонукальні. Окличні речення. Члени речення (підмет і присудок; присудок простий і складений; додаток, означення, обставини ) і способи їх вираження. Прикладка як різновид означення. Порівняльний зворот.
        Розділові знаки в кінці речення. Тире між підметом і присудком. Розділові знаки при прикладках і порівняльних зворотах. Речення двоскладні і односкладні. Різновиди односкладних речень. Повні і неповні речення. Тире в неповних реченнях. Однорідні члени речення. Узагальнююче слово при однорідних членах речення. Однорідні й неоднорідні означення. Розділові знаки при однорідних членах речення. Звертання і вставні слова (словосполучення, речення). Розділові знаки при них. Відокремлені другорядні члени речення (в тому числі уточнюючі). Розділові знаки при відокремлених членах.
        Складне речення, його типи. Складносурядне сполучникове речення. Складнопідрядне речення із сполучниками і сполучними словами. Основні види підрядних речень. Складне речення з кількома підрядними. Розділові знаки в складносурядному і складнопідрядному реченнях. Безсполучникове складне речення. Розділові знаки в безсполучниковому зв'язку. Розділові знаки при прямій мові, цитаті, діалозі.ПРОГРАМА З МАТЕМАТИКИ на базі 9-ти класів АРИФМЕТИКА І АЛГЕБРА


        Програма з математики для вступників до вищих навчальних закладів складається з трьох розділів. Перший з них містить перелік основних математичних понять і фактів, якими повинен володіти вступник (вміти правильно їх використовувати при розв’язанні задач, посилатися на них при доведенні теорем). У другому розділі вказано теореми, які треба вміти доводити. Зміст теоретичної частини іспитів повинен формуватися з цього розділу. У третьому розділі перелічено основні математичні вміння і навички, якими має володіти випускник.
        На іспиті з математики вступник до вищого навчального закладу повинен показати:
        1) чітке знання означень, математичних понять, термінів, формулювань правил, ознак, теорем, передбачених програмою, вміння доводити їх;
        2) вміння точно і стисло висловити математичну думку в усній і письмовій формі, використовувати відповідну символіку;
        3) впевнене володіння практичними математичними вміннями і навичками, передбаченими програмою, вміння застосовувати їх при розв’язані задач і вправ.


І. Основні математичні поняття і факти Арифметика і Алгебра
        1. Натуральні числа і нуль. Прості і складені числа. Дільник, кратне. Найбільший спільний дільник. Найменше спільне кратне. Ознаки подільності на 2, 3, 5, 9, 10. Системи числення.
        2. Цілі числа. Раціональні числа, їх додавання, віднімання, множення, ділення. Порівняння раціональних чисел.
        3. Дійсні числа, їх запис у вигляді десяткового дробу. Читання, запис та дії з десятковими дробами. Скінченні і нескінченні, періодичні і неперіодичні десяткові дроби.
        4. Звичайні дроби. Порівняння звичайних дробів. Правильний і неправильний дріб. Ціла та дробова частина числа. Основна властивість дробу. Скорочення дробу. Середнє арифметичне і середнє геометричне чисел. Основні задачі на дроби.
        5. Поняття про ірраціональні числа.
        6. Зображення чисел на прямій. Модуль числа, його геометричний зміст.
        7. Числові вирази. Вирази зі змінними. Тотожні перетворення раціональних алгебраїчних виразів.
        8. Поняття про пряму та обернену пропорційну залежності між величинами. Види діаграм.
        9. Вимірювання величин. Наближене значення числа. Округлення чисел. Абсолютна та відносна похибки наближеного значення числа. Виконання арифметичних дій над наближеними значеннями чисел.
        10. Пропорції. Основна властивість пропорції. Розв’язування задач за допомогою пропорцій. Прості і складені задачі.
        11. Степінь з натуральним показником і його властивості. Степінь з цілим показником і його властивості. Стандартний вигляд числа. Перетворення виразів зі степенями.
        12. Квадратний корінь. Арифметичний квадратний корінь. Властивості квадратних коренів. Наближене значення квадратного кореня.
        13. Прямокутна система координат на площині. Координати точки (абсциса і ордината). Формула відстані між двома точками площини, заданих координатами. Координати середини відрізка.
        14. Одночлен і многочлен. Дії над ними. Многочлен з однією змінною. Корінь многочлена (на прикладі квадратного тричлена). Степінь многочлена. Додавання, віднімання і множення многочленів. Розкладання многочлена на множники.
        15. Рівняння. Розв’язування рівнянь, корені рівняння. Рівносильні рівняння. Біквадратні рівняння. Графік рівняння з двома змінними.
        16. Числові нерівності і їх властивості. Почленне додавання та множення числових нерівностей. Лінійна нерівність з одним невідомим. Розв’язування нерівностей другого степеня з однією змінною. Розв’язування нерівностей, метод інтервалів.
        17. Системи рівнянь і системи нерівностей (раціональні і тригонометричні). Розв’язування систем. Корені системи. Рівносильні системи рівнянь.
        18. Арифметична та геометрична прогресії. Формули знаходження п-го члена та суми п перших членів прогресій. Нескінченно спадна геометрична прогресія та її сума.
        19. Поняття функції. Способи задання функції. Область визначення, область значень функції. Перетворення графіків функції.
        20. Графік функції. Зростання і спадання функції; періодичність, парність, непарність функції. Графічне розв’язання рівнянь, нерівностей.
        21. Означення і основні властивості функцій: лінійної y = kx+b, квадратичної , степеневої та їх графіки.


Геометрія
        1. Початкові поняття планіметрії (точка, пряма, промінь, відрізок, ламана; довжина відрізка). Геометричні фігури. Паралельні і перпендикулярні прямі. Поняття про аксіоми і теореми. Поняття про обернену теорему.
        2. Кут, величина кута. Суміжні і вертикальні кути та їх властивості. Кути утворені внаслідок перетину прямих, що перетинаються січною, а також при перетині паралельних прямих січною.
        3. Трикутник. Медіана, бісектриса, висота трикутника, їх властивості. Чотири визначні точки трикутника. Види трикутників. Співвідношення між сторонами та кутами прямокутного трикутника. Теореми синусів, косинусів. Середня лінія трикутника.
        4. Коло і круг. Центр, діаметр, радіус, хорди, січні кола. Залежність між відрізками у колі. Дотична до кола. Дуга кола. Сектор, сегмент. Довжина кола і довжина дуги кола.
        5. Центральні і вписані кути, їх властивості. Коло, вписане у трикутник. Коло, описане навколо трикутника. Величина кута та її властивості. Вимірювання вписаних кутів. Градусна і радіанна міра кута.
        6. Геометричне місце точок. Метод ГМТ.
        7. Поняття про рівність фігур. Ознаки рівності трикутників.
        8. Поняття про подібність фігур. Ознаки подібності трикутників.
        9. Прямокутна система координат на площині. Формула відстані між двома точками площини, заданих координатами; координати середини відрізка. Графік рівняння прямої і кола. Довжина відрізка і її властивості. Відстань від точки до прямої.
        10. Вектор. Абсолютна величина і напрям вектора. Кут між векторами. Колінеарні вектори. Сума векторів та її властивості. Добуток вектора на число та його властивості. Розкладання вектора за осями координат і двома неколінеарними векторами. Координати вектора. Скалярний добуток векторів та його властивості. Проекція вектора на осі координат.
        11. Чотирикутник, паралелограм, прямокутник, ромб, квадрат, трапеція; їх елементи і основні властивості.
        12. Многокутник. Вершини, сторони, діагоналі многокутника. Правильні многокутники і їх будова.
        13. Поняття про площі, основні властивості площі. Площа трикутника, паралелограма, прямокутника, квадрата, ромба, трапеції. Відношення площ подібних фігур. Площа круга і його частин.
        14. Рух, його властивості. Види симетрій, поворот, паралельне перенесення.


ІІ. Оосновні теореми і офрмули Алгебра
        1. Основні правила додавання, віднімання, множення, ділення.
        2. Формула коренів квадратного рівняння. Розкладання квадратного тричлена на лінійні множники.
        3. Зведене квадратне рівняння. Теорема Вієта.
        4. Розв’язування лінійних рівнянь і таких, що зводяться до лінійних.
        5. Розв’язування лінійних нерівностей і систем лінійних нерівностей.
        6. Розв’язування систем двох лінійних рівнянь.
        7. Основна властивість дробу. Дії з дробами.
        8. Формули скороченого множення: та інші.
        9. Теорема про відношення між середнім арифметичним і середнім геометричним.
        10. Властивості числових нерівностей.
        11. Формула знаходження п-го члена арифметичної і геометричної прогресій.
        12. Формула знаходження суми п перших членів арифметичної і геометричної прогресій.
        13. Властивості квадратного кореня.


Геометрія
        1. Основна властивість паралельних прямих.
        2. Властивості точок, рівновіддалених від кінців відрізка.
        3. Ознаки паралельності прямих.
        4. Теорема про суму кутів трикутника. Зовнішні кути трикутника.
        5. Ознаки рівності, подібності трикутників. Існування трикутника, рівного даному.
        6. Теорема про існування і єдиність перпендикуляра до прямої.
        7. Теорема Фалеса.
        8. Радіус кола, описаного навколо трикутника і кола, вписаного в трикутник.
        9. Теорема про кут вписаний в коло.
        10. Дотична до кола та її властивість. Вимірювання кута, вписаного в коло.
        11. Теорема Піфагора та наслідки з неї.
        12. Співвідношення між сторонами і кутами прямокутного трикутника.
        13.Формули площ паралелограма, трикутника, трапеції. Формула Герона.
        14.Нерівність трикутника.
        15.Формула відстані між двома точками площини.


ІІІ. Основні вміння і навички
        Вступник повинен:
        1. Виконувати арифметичні дії над натуральними числами, десятковими, звичайними дробами; користуватися калькулятором і таблицями; визначати і користуватися масштабом.
        2. Уміти використовувати тотожності перетворення основних алгебраїчних виразів (многочленів, дробово-раціональних виразів які містять степені і корені тригонометричні виразів ).
        3. Будувати і читати графіки лінійної, квадратичної, степеневої функцій.
        4. Розв’язувати рівняння і нерівності першого і другого степенів, а також рівняння і нерівності, що зводяться до них; розв’язувати системи рівнянь і нерівностей першого і другого степенів і ті, що зводяться до них.
        5. Розв’язувати задачі за допомогою рівнянь і систем рівнянь.
        6. Зображати геометричні фігури на площині і виконувати найпростіші будови на площині.
        7. Використовувати геометричні відомості при розв’язуванні алгебраїчних, а відомості з алгебри і тригонометрії – при розв’язуванні геометричних задач.
        8. Виконувати на площині операції над векторами (додаваня і віднімання векторів, множення вектора на число) і використовувати їх при розв’язувані практичних задач і вправ.
        9. Володіти навичками вимірювання і обчислення довжин, кутів і площ, які використовуються для розв’язання різних практичних завдань.
        10. Уміти застосовувати властивості геометричних фігур при розв’язанні задач на обчислення та доведення.ПРОГРАМА З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Тема 1. Стародавня історія України
        Відлік часу в історії. Ознайомлення з історичною картою. Історичні джерела. Поява і розселення людей на території України. Поширення землеробства і скотарства на землях України. Кочовики раннього залізного віку. Заснування античних міст-колоній в Північному Причорномор’ї та Криму.
        
Тема 2. Виникнення та розвиток Київської Русі
        Слов’яни під час Великого переселення народів. Розселення племінних союзів східних слов’ян VІІІ—ІХ ст. на території сучасної України. Сусіди східнослов’янських племен. Етнічні й державотворчі процеси в період утворення Київської держави.
        Походження назви «Русь». Князювання Аскольда. Правління Олега. Князь Ігор. Походи проти Візантії.
        Княгиня Ольга, її реформи. Прихід Святослава до влади. Похід проти Хозарського каганату. Балканські походи.
        Суспільний устрій Київської держави у ІХ—Х ст. Склад та заняття населення. Життя людей у селі. Міста і міське життя.

Тема 3. Київська держава наприкінці Х — у першій половині ХІ ст.
        Початок правління князя Володимира. Територіальне зростання Київської держави. Запровадження християнства як державної релігії. Внутрішня і зовнішня політика Володимира.
        Міжусобна боротьба між синами Володимира Великого. Утвердження Ярослава в Києві.
        Розбудова Києва. «Руська правда». Церковне та культурно-освітнє життя. Відносини з іншими державами. Політичний устрій. Основні верстви населення. Розвиток землеволодіння. Залежність селян і повинності. Розвиток сільського господарства, ремесел, торгівлі. Міста. Гроші.
        Розвиток української мови та писемності. Школи. Усна народна творчість. Архітектура. Малярство. Музична творчість

Тема 4. Київська держава у другій половині ХІ — першій половині ХІІІ ст.
        Київська держава за часів правління Ярославичів. Боротьба між Ярославичами за київський престол. Любецький з’їзд князів.
        Посилення великокнязівської влади за Володимира Мономаха, його внутрішня і зовнішня політика. Правління Мстислава Володимировича. Роздробленість Русі.
        Політичний і соціально-економічний розвиток Київського і Переяславського князівств середини XII — першої половини XIIІ ст.
        Політичний і соціально-економічний розвиток Чернігівського князівства середини XII — першої половини XIIІ ст. «Слово о полку Ігоровім» — історичне джерело і літературна пам’ятка Давньої Русі.
        Політичний і соціально-економічний розвиток Галицького і Волинського князівств. Піднесення Галицького князівства за Володимира та Ярослава Осмомисла.
        Освіта. Наука. Усна народна творчість.
        Книжні пам’ятки. Літописання. Архітектура та мистецтво. Історичне значення Київської держави.

Тема 5. Галицько-Волинська держава
        Утворення Галицько-Волинської держави за Романа Мстиславича. Боротьба синів Романа Мстиславича за відродження Галицько-Волинської держави.
        Перший похід монголів на Русь. Вторгнення хана Батия на українські землі. Утворення Золотої Орди.
        Внутрішня та зовнішня політика князя Данила Романовича. Коронація Данила. Наступники Данила Романовича.
        Правління короля Юрія І. Останні галицько-волинські князі. Боротьба Польщі, Угорщини та Литви за землі Галицько-Волинської держави в 40—80-ті роки ХІV ст. Волинь за правління Любарта.
        Особливості розвитку культури Галицько-Волинської держави. Освіта. Літописання. Архітектура та образотворче мистецтво.
        Історичне значення Галицько-Волинської держави.

Тема 6. Українські землі у складі Великого Князівства Литовського та інших держав 
(друга половина ХІV—ХV ст.)
        Поширення влади польського короля на Галичину, а Великого князівства Литовського — на інші українські землі. Суспільно-політичний устрій Великого князівства Литовського. Кревська унія.
        Політика великого князя литовського Вітовта щодо українських земель. Виступ литовсько-руської знаті на чолі з князем Свидригайлом. Відновлення та остаточна ліквідація Київського і Волинського удільних князівств.
        Закарпаття під владою Угорщини. Буковина у складі Молдовського князівства. Завоювання Московською державою Чернігово-Сіверських земель.
        Утворення Кримського ханства. Перехід кримських ханів у васальну залежність від Османської імперії. Початок татарських походів на українські землі.
        Соціальна структура суспільства. Панівні верстви населення, їхнє повсякденне життя. Князь В.-К. Острозький. Становище духівництва та церковні відносини.
        Сільське господарство. Становище і повсякденне життя селянства. Зростання міст. Магдебурзьке право. Міське населення та його спосіб життя. Розвиток ремесел і торгівлі.
        Особливості розвитку культури українських земель у другій половині ХІV—ХV ст. Освіта. Юрій із Дрогобича. Початок українського книговидання. Швайпольт Фіоль. Архітектура й містобудування.

Тема 7. Українські землі в ХVІ ст.
        Соціальна структура українського суспільства та економічне життя. Князі, пани й дрібна шляхта. Становище непривілейованих груп населення. Виникнення українського козацтва.
        Передумови Люблінської унії. Люблінський сейм 1569 р. Суспільно-політичні зміни в українських землях після Люблінської унії.
        Реформаційні та контрреформаційні рухи в Україні. Православні братства. Львівська братська школа.
        Становище церкви. Розвиток полемічної літератури. Церковні собори в Бересті 1596 р., утворення греко-католицької церкви.
        Виникнення Запорізької Січі. Д. Вишневецький. Життя та побут козаків.
        Військове мистецтво козацтва. Утворення реєстрового козацтва. Повстання 1591—1596 рр.
        Умови розвитку культури. Розвиток української мови. Шкільництво. Острозька академія. Рукописна книга та книговидання.
        Архітектура й містобудування. Образотворче та декоративно-ужиткове мистецтво.

Тема 8. Українські у першій половині ХVІІ ст.
        Зростання магнатського землеволодіння. Поширення фільварків. Розвиток товарного виробництва. Міста. Становище селян та міщан.
        Вплив Берестейської унії на церковне життя в Україні. Становище церков.
        Морські походи козаків. Гетьман П. Конашевич-Сагайдачний. Участь українського козацтва у Хотинській війні.
        Козацько-польський збройний конфлікт 1625 р. Повстання Т. Федоровича, І. Сули-ми. Національно-визвольне повстання 1637—1638 рр.
        Митрополит П. Могила. Шкільництво. Утворення Києво-Могилянської академії. Література. Книговидання.
        Театр. Література. Музика. Архітектура та образотворче мистецтво.

Тема 9. Початок Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст.
        Передумови Національно-визвольної війни. Б. Хмельницький, його сподвижники.
        Битви на Жовтих Водах, під Корсунем та Пилявцями. Визвольний похід українського війська в Галичину. Програма розбудови Української козацької держави.
        Збаразько-Зборівська кампанія. Укладення Зборівської угоди. Берестецька битва. Білоцерківський мирний договір.
        Утворення української козацької держави — Гетьманщини. Політичний та адміністративно-територіальний устрій. Фінансова система та судочинство Українська армія. Зміни в соціально-економічному житті українського народу.
        Молдовські походи Б. Хмельницького. Батозька битва. Жванецька облога. Внутрішньо і зовнішньополітичне становище Гетьманщини наприкінці 1653 р.
        Українські землі в системі міжнародних відносин. Місце Гетьманщини в міжнародних відносинах тогочасної Європи. Зовнішня політика Гетьманщини. Відносини між Українською державою і Московією.
        Українсько-московська міждержавна угода 1654 р. Воєнні дії в 1654—1655 рр.

Тема 10. Українські землі в 60–80-ті роки XVII ст.
        Віленське перемир’я. Зміна зовнішньополітичної орієнтації Б.Хмельницького. Дії українського війська в Польщі 1656—1657    рр. Б. Хмельницький — політик та дипломат. Становище в Гетьманщині після смерті Б. Хмельницького.
        Гетьман І. Виговський, його зовнішня та внутрішня політика. Гадяцька угода 1658 р. Московсько-українська війна 1658—1659 рр.
        Переяславський договір 1659 р. Чуднівська кампанія 1660 р. та укладення Слободищенської угоди. Боротьба за владу на Лівобережній Україні. Андрусівське перемир’я 1667р.
        Гетьман П. Дорошенко, його боротьба за об’єднання України. Чигиринські походи турецько-татарського війська. Бахчисарайський мир. Занепад Правобережжя, його перехід під владу Польщі.
        Адміністративно-територіальний устрій Лiвобережної Гетьманщини. Органи влади. Заходи гетьманів щодо захисту державних інтересів Гетьманщини. Соціальний устрій.
        Слобідська Україна в другій половині XVII ст. Заснування слобідських міст. Адміністративно-політичний та соціальний устрій.
        Запорізька Січ у складі Гетьманщини. Участь запорожців у війнах проти Польщі, Османської імперії та Кримського ханства. Політика уряду Московії щодо Запорізької Січі.
        Господарське, культурне та церковне життя в українських землях. Землеволодіння. Сільське господарство, ремесло, промисли, торгівля. Становище церкви.

Тема 11. Українські землі наприкінці XVII — у першій половині XVIII ст.
        Гетьманщина наприкінці XVIІ — на початку XVIII ст. «Вічний мир». Перший Кримський похід. Обрання гетьманом І. Мазепи. Коломацькі статті 1687 р. Зовнішня та внутрішня політика гетьмана І. Мазепи.
        Правобережна Україна наприкінці XVIІ — на початку XVIII ст. Відродження козацького устрою на Правобережній Україні. Повстання С. Палія.
        Україна в подіях Північної війни. Українсько-шведський союз. Воєнно-політичні акції російського царя проти українців.
        Полтавська битва. Гетьман І. Мазепа в історії України. К. Гордієнко.
        Становище в Україні після Полтавської битви. Наступ царату на українську культуру. Заходи щодо економіки Гетьманщини. П. Орлик і його Конституція.
        Гетьман І. Скоропадський. Діяльність Малоросійської колегії. П. Полуботок. Відновлення гетьманства. «Рішительні пункти». Гетьман Д. Апостол, його реформи. Діяльність «Правління гетьманського уряду».
        Особливості розвитку культури. Освіта і друкарство. Києво-Могилянська академія. Розвиток літератури: поезія, богословські твори, літописна та історична проза. Графіка. Живопис. Музика. Театр. Архітектура. Скульптура.

Тема 12. Українські землі в другій половині XVIII ст.
        Гетьман К. Розумовський, його діяльність. Остаточна ліквідація гетьманства. Діяльність П.Рум’янцева в Лівобережній Україні. Скасування козацького устрою на Слобожанщині. Ліквідація решток автономного устрою Гетьманщини.
        Соціально-політичне та економічне становище в Правобережній Україні. Розгортання гайдамацького руху. Коліївщина. М. Залізняк. Зміни у політичному становищі правобережних земель.
        Соціально-політичне та економічне становище в Галичині, на Буковині та Закарпатті. Опришківський рух. Поділи Речі Посполитої. Зміни у політичному становищі західноукраїнських земель.
        Адміністративно-територіальний поділ та освоєння запорізьких земель Нової(Підпільненської) Січі. Ліквідація Запорізької Січі. П. Калнишевський. Доля запорожців після ліквідації Запорізької Січі. Заселення Південної України. Кримське ханство в XVIII ст. Приєднання Криму до Росії.
        Особливості розвитку культури в другій половині XVIII ст. Освіта. Внесок Києво-Могилянської академії в культурно-освітній розвиток. Розвиток філософських ідей. Г. Сковорода. Природничі науки. Музика. Театр. Архітектура. Скульптура. Графіка. Живопис.

Тема13. Формування модерної української нації. Теорія та суспільні виклики першої половини ХІХ ст.
        Від етносу до нації; від Малоросії та Галицької Русі до України. «Українське питання» — проблема панівних націй. «Український проект».
        Чим поняття «українська нація» відрізняється від понять «українська народність» або «український етнос». Які характеристики їх визначають. Староукраїнство і українство Нового часу. Історична пам’ять — найсуттєвіший чинник формування національної свідомості.
        Значення фольклору та етнографії в дослідженні національних ознак українців. Пошук науково-історичних підвалин української окремішності. Початок академічного (наукового) етапу українського визвольного руху.
        Російська панславістська, польська федеративна і українська слов’янофільська теорії. Шляхи мобілізації української нації в умовах модернізаційних трансформацій суспільства. Ідея соборності українських земель. Релігійно-конфесійні проблеми в національному питанні.

Тема 14. Українські землі у складі Російської та Австрійської імперій
наприкінці ХVІІІ — у першій третині ХІХ ст.
        Українські землі у складі Російської імперії: адміністративно-територіальний устрій та регіональний поділ. Національне та соціальне становище українського населення. Проникнення буржуазних рис повсякденного життя у побут мешканців міста і села. Життя великих міст.
        Включення західноукраїнських земель до складу Австрійської імперії: адміністративно-територіальний устрій та регіональний поділ. Політика австрійського уряду щодо українців. Національне та соціальне становище українського населення. Змiни у побуті, стилі та традиціях життя міста і села.
        Вплив міжнародних відносин на розвиток українських земель в першій третині ХІХ ст. Україна в Російсько-турецькій війні 1806—1812 рр. та Російсько-французькій війні 1812 р. Азовське козацьке військо.
        Початок національного відродження. Національна ідея в суспільно-політичному русі України. «Історія русів». Українська автономістська ідея. Новгород-Сіверський гурток. Українське культурне відродження на Слобожанщині.
        Поширення ідей Просвітництва у Західній Україні. Пробудження національного життя. Українська національна ідея в середовищі греко-католицьких священиків. «Руська трійця». Масонство в Україні. Україна в програмних документах декабристів. Повстання Чернігівського полку. Польське повстання 1830—1831 рр. і Україна.

Тема 15. Соціально-економічне життя народу та український національний рух у першій половині ХІХ ст.
        Сільське господарство. Початок промислової революції. Формування фабрично-заводської промисловості. Міста. Розвиток внутрішньої торгівлі. Одеса. Місце України в зовнішній торгівлі Російської імперії.
        Повсякденне життя. Соціально-економічне становище українського населення під владою Австрійської та Російської імперій і соціальні рухи. Форми й характер протесту козаків, селян та військових поселенців.
        Селянські виступи під проводом У.Кармелюка. «Київська козаччина» 1855 р. Селянські виступи в Галичині, Буковині, Закарпатті.
        Утворення Кирило-Мефодіївського братства. Програмні документи й громадсько-політична діяльність братчиків. Місце Т. Шевченка в українському національному відродженні. П. Куліш. М. Костомаров. Риси ментальнісних установок, що відрізняли українців від сусідніх національних спільнот: поляків і росіян.
        Національно-визвольний рух на західноукраїнських землях під час революції 1848—1849 рр. в Австрійській імперії. Зв’язки діячів українського руху Наддніпрянщини з лідерами чеського і південнослов’янського відродження. Утворення та діяльність Головної руської ради. Українське питання на Слов’янському з’їзді у Празі. Участь українців у виборах до австрійського парламенту.

Тема 16. Культурне життя в українських землях наприкінці ХVІІІ —  першій половині ХІХ ст.
        Особливості розвитку культури. Капіталізація і її вплив на культуру. Освіта. Київський та Харківський університети. Гімназії. Рішельєвський та Ніжинський ліцеї. Наука. Видатні вчені.
        Нова українська література і театр як відображення тенденцій суспільного розвитку. Т. Шевченко, І. Котляревський, Г. Квітка-Основ’яненко, П. Гулак-Артемовський, Є.Гребінка.
        Музика, образотворче мистецтво і архітектура в пошуках українського мистецького стилю.
        Традиційно-побутова культура у селі та місті. Релігійне життя. Доля української жінки.

Тема 17. Модернізація українського суспільства в середині — у другій половині ХІХ ст.
        Вплив аграрної реформи уряду Франца-Йосифа 1848 р. на розвиток економіки у західноукраїнських землях. Селянська реформа 1861 р. у Наддніпрянській Україні. Зміни в сільському господарстві. Капіталізація. Ринкові відносини.
        Поширення вільнонайманої праці. Розвиток промисловості. Особливості індустріалізації в Україні. Розвиток міст і сіл. Розширення внутрішнього ринку. Торгівля. Українські підприємці. Родини Яхненків і Симиренків.
        Реформи адміністративно-полiтичного управління 60—70-х років ХІХ ст. у підросійській Україні. Зміни у соціальній структурі суспільства. Суперечливі процеси модернізації повсякденного життя. Початок трудової еміграції.

Тема 18. Національна ідея. Українофільський культурницький і політичний етапи визвольного руху
        Зіткнення російської, польської, німецької і австрійської національних ідей на українських землях. Українське питання, його головні засади і принципи. Україна в геополітичних стратегіях Росії, Німеччини, Австро-Угорщини. Хлопомани і народовці. Москвофільство і малоросійство. Подвійна лояльність української еліти.
        Український соціалізм. М. Драгоманов.
        Націонал-демократична течія — галицькі народовці і київські старогромадівці. Ідея територіалізму — патріотизму землі та концепт «українська політична нація». Національний соціал-демократизм. Участь представників різних етносів в українському визвольному русі.

Тема 19. Суспільно-політичний рух в Україні у другій половині ХІХ ст.
        Початок громадівського руху наприкінці 50-х — у 60-х роках ХІХ ст. Київська та інші громади. Журнал «Основа». В. Антонович. Валуєвський циркуляр.
        Основні течії суспільно-політичного руху в 50—60-х роках ХІХ ст. на західноукраїнських землях: москвофіли та народовці. Культурно-освітнє товариство «Просвiта». Польське повстання 1863—1864 рр. і Україна.
        Відродження громадівського руху в 70—90-х роках. Громадівський рух. «Південно-Західний відділ Російського географічного товариства». «Київський телеграф». Емський указ. Російський громадсько-політичний рух народників в українських землях.
        Діяльність галицьких народовців у другій половині 70-х—90-ті роки ХІХ ст. Розгортання руху народовців на Буковині та в Закарпатті.
        Радикальний рух у Галичині. «Новоерівська» політика народовців. О. Барвінський та О. Кониський. Утворення першої політичної партії в Україні (РУРП). І. Франко. Утворення УНДП та УСДП. Самостійницька позиція партій Західної України. Українці в Галицькому сеймі та Австрійському парламенті.
        Українці-самостійники (М. Міхновський і Ю. Бачинський).

Тема 20. Культурне життя України в другій половині XIX ст.
        Особливості розвитку української культури. Освіта. Недільні школи в Наддніпрянській Україні. Вищі навчальні заклади. Новоросійський університет.
        Наука. Наукові товариства. М. Грушевський.
        Література. Драматургія. Архітектура та містобудування. Живопис. Музика. Музеї. Українські підприємці-благодійники. Родини Терещенків та Харитоненків.
        Фольклор та декоративно-ужиткове мистецтво. Повсякденне життя: звичаї, традиції, побут. Зміни у житті українських жінок. Особливості релігійного життя.
 
ПРОГРАМИ ФАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬ ДЛЯ АБІТУРЄНТІВ,
ЯКІ ЗДОБУЛИ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ КВАЛІФІКОВАНОГО РОБІТНИКА

Технологія обслуговування в закладах ресторанного господарства

 

 

Тема 1. Вступ. Класифікація та характеристика закладів ресторанного господарства

Ресторанне господарство. Терміни та визначення.

Класифікація закладів ресторанного господарства згідно Національного стандарту України чинного від 2004-07.01.

Відмінні особливості закладів ресторанного господарства за класами.

Структура управління рестораном.

Вимоги до офіціанта.

Торгівельні приміщення ресторану, їх характеристика.

Особливості обслуговування харчуванням в закладах ресторанного господарства в залежності від класів.

Інтер'єр ресторану, його характеристика.

Вимоги до розміщення та оснащення торгівельної зали.

Розміщення танцювального майданчика та вимоги до нього.

Призначення та оснащення сервізної, білизняної та мийної столового посуду.

 

 

Тема 2. Столовий посуд, прилади та столова білизна

Види столового посуду, приладів, столової білизни, технологія виготовлення, асортимент, розміри, призначення.

Вимоги до оснащення столовими приладами, посудом, столовою білизною в залежності від типу закладу ресторанного господарства та їх класу.

Характеристика матеріалу виготовлення фарфорового, фаянсового, металевого, скляного, кришталевого посуду та вимоги до нього.

Види та призначення керамічного, дерев'яного та мастикового посуду.

Облік та санітарно-гігієнічні вимоги до збереження столового посуду, приладів, столової білизни.

 

 

Тема 3. Меню та карта напоїв, їх характеристика

Визначення меню, їх види та характеристика. Правила складання меню. Послідовність запису в меню закусок, страв та напоїв. Вимоги до меню та його оформлення.

 

 

Тема 4. Технологічний процес підготовки торгівельної зали до обслуговування в закладі ресторанного господарства

Санітарно-гігієнічна підготовка зали до обслуговування. Технологія розташування меблів у торговельній залі Отримання, правила переносу та поліровка столового посуду, приладів. Підготовка спецій.

Види сервіровок столу, їх характеристика.

Технологія призначення сервіровки столу до сніданку, обіду, вечері при груповому та індивідуальному обслуговуванні. Основні правила техніки сервірування.

Правила створення художніх композицій з різноманітних квітів для оформлення столів. Організація музичного обслуговування в закладах ресторанного господарства.

Тема 5. Технологічний процес обслуговування споживачів у торговельній залі ресторану

Чинники, які впливають на культуру праці офіціантів. Роль психологічних чинників на обслуговування гостей. Зустріч і розміщення гостей за столами. Подача меню та прийняття замовлення. Виконання замовлення. Техніка праці офіціанта, правила переносу таці.

Способи подачі страв, їх характеристика. Особливості подачі страв, закусок та напоїв.

Види сервіровки столу в залежності від замовлення. Правила користування приладами при обслуговуванні гостей в "обнос". Рекомендація вино-горілчаних виробів до страв та температура їх подачі. Правила відкупорювання пляшок з винами. Збір та заміна використаного посуду. Подача тютюнових виробів та заміна попільничок. Система розрахунків за обслуговування. Пластикові картки, дорожні чеки.

 

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

 

Тема І. Бухгалтерський облік, його сутність і основи організації.

Поняття про господарський облік. Загальне поняття про його розвиток і вимірники. Роль обліку в системі менеджменту. Види господарського обліку. Суть і зміст статистичного і оперативного обліку. Бухгалтерський облік, його особливості і функції. Види бухгалтерського обліку: фінансовий, управлінський, податковий. Відмінності видів обліку. Взаємозв’язок між видами обліку і обумовленість їх існування  в умовах ринкових відносин.

Тема 2. Предмет і метод бухгалтерського обліку.  

Предмет і метод бухгалтерського обліку. Складові частини методу бухгалтерського обліку та їх загальна характеристика. Методичні прийоми бухгалтерського обліку.

Господарські засоби. Класифікація засобів по їх функціональній ролі, видах і розміщенню.

Класифікація засобів по джерелах утворення. Поняття про господарські процеси і операції. Класифікація господарських засобів та джерел їх утворення.

Тема З. Бухгалтерський баланс.

Загальне поняття і визначення бухгалтерського балансу як складової частини методу бухгалтерського обліку. Значення і використання балансу в управлінні. Бухгалтерський баланс його будова.  Статті та розділи балансу.

Актив і пасив балансу, його будова. Основна властивість балансу, та способи  оцінки статей балансу. Види балансів.

 Зміни в балансі, зумовлені господарськими операціями. Чотири типи змін, що проходять в балансі.

Тема 4. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис.

Поняття про рахунки бухгалтерського обліку та їх будова. Активні, пасивні та активно-пасивні рахунки. Дебет і кредит рахунків.

Подвійний запис на рахунках, його суть і контрольне значення. Кореспонденція рахунків. Бухгалтерські проводки : прості і складні. Порядок відображення господарських операцій на рахунках. Обороти і залишки (сальдо) на рахунках, порядок їх визначення. Рахунки синтетичного і аналітичного обліку. Взаємозв'язок між рахунками і балансом.

Узагальнення даних поточного обліку. Оборотні відомості, їх види, порядок складання

 

Тема 5. Первинне спостереження, документація та інвентаризація.

Визначення первинного документа. Документація як складова  частина методу бухгалтерського обліку . Вимоги до змісту і оформлення документів. Класифікація  документів. Порядок приймання, перевірки і опрацювання документів. Документооборот та його організація. Організація зберігання документів.

Суть і значення інвентаризації. Види інвентаризацій. Порядок проведення та оформлення інвентаризацій. Виявлення результатів інвентаризацій та відображення їх в бухгалтерському обліку.

 

Тема 6.  План рахунків бухгалтерського обліку.

Основи класифікації рахунків. Класифікація рахунків за економічним змістом, класифікація рахунків за призначенням і будовою.

Балансові рахунки. Рахунки за балансові.

Поняття про план рахунків бухгалтерського обліку  його суть, принципи будови, значення. Інструкція щодо застосування плану рахунків.

                  

Тема 7.  Форми бухгалтерського обліку.

        Призначення облікових регістрів. Класифікація та правила ведення облікових регістрів. Техніка облікової реєстрації.

         Загальне поняття і визначення форм бухгалтерського обліку. Історичні аспекти розвитку форм бухгалтерського обліку. Сучасні форми бухгалтерського обліку. Коротка характеристика форм обліку: меморіально-ордерної, журнально-ордерної, журнал-головна. Автоматизація бухгалтерського обліку.

Тема 8. Облік господарських процесів.

Облік процесу постачання. Рахунки, які використовують для обліку процесу постачання. Відображення на рахунках операцій по обліку процесу постачання. Розрахунок розподілу транспортно – заготівельних витрат і визначення фактичної собівартості придбаних матеріалів.

Облік процесу виробництва. Відображення на рахунках операцій по процесу виробництва. Схема обліку процесу виробництва. Розрахунок розподілу загально-виробничих витрат між видами продукції. Розрахунок собівартості готової продукції. 

Облік процесу реалізації. Відображення в обліку господарських операцій по процесу реалізації. Схема обліку процесу реалізації. Порядок записів операцій по рахунку №79. "Фінансові результати". Визначення фактичної собівартості, реалізованої продукції. Облік позареалізаційних витрат. Визначення  фінансового результату від реалізації продукції та використання прибутку.

Тема 9.  Основи бухгалтерської звітності.

 

             Фінансова звітність підприємства. Склад і загальна характеристика фінансової (бухгалтерської) звітності. Основні вимоги до звітності та принципи її побудови. Особливості складу, форм і змісту звітності у різних країнах. Бухгалтерський баланс, оцінка активів і пасивів підприємства. Звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал. Додатки до звітності. Пояснювальна записка. 

Загальна географія.

 

 

ВСТУП
 Географія — наука про природу Землі та її різноманітність, про населення і його господарську діяльність, про взаємодію природи і людства в межах всієї планети. Джерела географічних знань, методи географічних досліджень.

 

Розділ І. ГЕОГРАФІЧНЕ ПІЗНАННЯ ЗЕМЛІ

Тема. Стародавня епоха пізнання Землі

Уявлення людиною Землі в давнину. Поява географічної літератури і карт. Спеціальне навчання географії. Карта світу Птоломея. Подорожі Марко Поло та Ібн-Баттути. Розвиток країнознавства і картографії. Глобус Бехайма. Перші географічні відомості про українські землі.

Тема. Епоха Великих географічних відкриттів

 Подорожі португальців, їх роль у відкритті нових земель (Генріх Мореплавець. Бартоломеу Діаш). Відкриття Америки Х. Колумбом. Перша кругосвітня подорож Ф. Магеллана. Походи піратів, їх негативні наслідки та географічне значення. Відкриття південного материка. Походи землепрохідців.

 

Тема. Географія Нового часу

 Кругосвітні експедиції (Дж. Кук, І. Крузенштерн і  Ю. Лисянський). Діяльність географічних товариств у різних країнах світу.

 

Тема. Сучасні географічні дослідження

 Освоєння полярних широт (Р. Пірі, Р. Амундсен, О. Шмідт). Міжнародні дослідження Землі в ХХ — на початку ХХІ ст. Вітчизняні вчені-географи (С. Рудницький, П. Тутковський, К. Воблий, К. Геренчук).

Розділ ІІ. ЗЕМЛЯ НА ПЛАНІ ТА КАРТІ

 

Тема. Способи зображення Землі

 Зображення Землі на глобусі, плані, карті, аерофотознімку, космічному знімку.
 План, його основні ознаки. Масштаб, види масштабів. Умовні знаки, особливості створення, практичне значення. Карти, різноманітні способи картографічного зображення. Картографічні спотворення. Класифікація карт за масштабом. Визначення напрямів на місцевості, плані і карті. Орієнтування на місцевості. Поняття про азимут. Зображення нерівностей земної поверхні на плані та карті: відносна висота і абсолютна висота точок місцевості. Зображення нерівностей поверхні місцевості горизонталями. Шкала висот і глибин.

 

Тема. Градусна сітка Землі. Географічні координати точок

Градусна сітка на глобусі й географічній карті. Поняття про географічні координати — широта (південна, північна) та довгота (західна і східна). Правила відліку географічної широти і довготи.
 Географічні координати свого населеного пункту і його висота над рівнем моря.


Розділ III. ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА ТА ЇЇ СКЛАДОВІ

 

Тема. Літосфера

 Внутрішня будова Землі. Поняття “земна кора”, “літосфера”. Будова земної кори та її склад: мінерали та гірські породи. Типи земної кори. Внутрішні процеси, що зумовлюють зміни земної кори. Рухи земної кори. Землетруси. Вулканізм і вулкани. Джерела, гейзери.
 Літосферні плити, їх рухи. Стійкі й рухомі ділянки земної кори. Сейсмічні пояси Землі.
 Походження материків і океанів. Геологічний час. Зовнішні процеси, що зумовлюють зміну земної кори: робота вітру, текучих і підземних вод, морів та льодовиків. Основні форми рельєфу Землі: гори і рівнини. Форми рельєфу суходолу. Рельєф дна Світового океану. Змiна гір та рівнин під впливом внутрішніх та зовнішніх процесів. Охорона унікальних форм рельєфу та надр Землі.

 

Тема. Атмосфера

 Атмосфера, її склад та будова. Температура земної поверхні та повітря, її зміни з висотою, розподіл залежно від кута падіння сонячних променів. Теплові пояси Землі.
 Атмосферний тиск і вітер. Постійні та змінні вітри. Основні пояси атмосферного тиску на Землі. Рух повітря, закономірності переміщення повітряних мас, циклони та антициклони.
 Водяна пара, вологість повітря. Види опадів та закономірності їх розподілу на земній кулі. Погода, її елементи, типи, зміна в часі. Клімат Землі, фактори його формування. Кліматичні пояси і головні типи клімату Землі: екваторіальний, тропічний, помірний, полярний. Зміни клімату. Люди і клімат. Охорона атмосфери: причини і наслідки забруднення атмосферного повітря, способи очищення повітря.

 

Тема. Гідросфера

 Гідросфера, її основні частини. Світовий океан та його частини: океани, моря, затоки, протоки. Острови в океані. Властивості вод Світового океану. Рух води в океані. Вітрові хвилі, припливи, відпливи, цунамі, течії. Закономірності поширення течій в океанах. Багатства вод Світового океану. Океан та людина. Води суходолу. Річкова система, річковий басейн, вододіл. Елементи річкової долини. Пороги і водоспади. Живлення та режим рiчок, робота річок.
 Озера, озерні улоговини та їх утворення. Штучні водойми: канали, водосховища, ставки.
Болота, їх типи, поширення. Льодовики, особливості їх утворення та поширення.
 Підземні води, їх типи. Використання вод суходолу людиною.

 

Тема. Біосфера

Складові біосфери. Географічні закономірності поширення ґрунтів, рослин і тварин. Охорона біосфери.

Тема. Географічна оболонка

Географічна оболонка, її властивості. Загальні закономірності географічної оболонки: цілісність, кругообіг речовини та енергії, ритмічність, зональність. Взаємодія компонентів географічної оболонки. Взаємодія атмосфери, океану та суходолу, її наслідки. Поняття про природні комплекси. Географічні пояси та природні зони. Екологічні проблеми географічної оболонки.
Розділ ІV. ЗЕМЛЯ — ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ

 

Тема. Кількість і розміщення населення Землі

 Зміна кількості населення впродовж історичного часу, причини цих змін. Густота населення Землі. Розміщення населення. Найбільш заселені території земної кулі. Людські раси, рівність рас.

 

Тема. Народи і держави

 Найбільш чисельні народи світу. Найбільші держави та держави-сусіди України на політичній карті світу. Населені пункти. Свій населений пункт, господарська діяльність і побут його населення. Тип житла, традиційні промисли рідного краю.

 

 

 

Розділ V. ЛЮДИНА І ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА

 

Тема. Зміни природи під впливом господарської діяльності людини

 Види господарської діяльності людей. Зміни компонентів природи в результаті діяльності людей. Зміни природних комплексів Землі.

 

Тема. Населення і природокористування

 Використання природних багатств, проблема їх вичерпності. Населення і навколишнє середовище, проблеми його забруднення і охорони

 

 

 

ГЕОГРАФІЯ МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ

 

Розділ І. ОКЕАНИ

 

Тема. Тихий океан. Океанія

 Загальні відомості. Тихий океан — найбільший океан Землі. Географічне положення. Історія дослідження. Особливості будови дна океану. Кліматичні пояси і типи клімату. Течії. Органічний світ і закономірності його поширення. Багатства Тихого океану. Проблема забруднення вод океану. Океанія. Особливості фізико-географічного положення. Острови, їх походження. Заселення Океанії. Сучасне населення і країни в Океанії. Екологічні проблеми.

 

Тема. Атлантичний океан

 Особливості географічного положення та кордони океану. Спільні та відмінні риси в географічному положенні Атлантичного і Тихого океанів. Дослідження Атлантичного океану. Будова та рельєф дна.  Кліматичні пояси, типи клімату. Водні маси. Органічний світ. Природні багатства океану. Проблема забруднення вод.

 

Тема. Індійський океан

 Особливості географічного положення. Спільні та відмінні риси в географічному положенні Індійського і Тихого океанів. Дослідження Індійського океану. Рельєф дна. Особливості природи океану: високі температура і солоність вод, система морських течій. Своєрідність органічного світу. Природні багатства. Вплив океану на природу материка в прибережній частині.
 Види господарської діяльності  в океані. Охорона природи океану.

 

Тема. Північний Льодовитий океан

 Загальні відомості. Північний Льодовитий океан — найменший океан на Землі. Географічне положення. Дослідження океану та Арктики в цілому. Особливості рельєфу дна. Клімат океану в зв’язку із розташуванням океану у високих широтах. Течії. Льодовий режим. Своєрідність органічного світу. Проблеми охорони природи океану.

 

Розділ II. МАТЕРИКИ

 

Тема. Африка

 Особливості географічного положення материка, елементи берегової лінії. Дослідження та освоєння Африки. Геологічна будова. Східно-Африканські розломи земної кори. Рельєф материка: рівнини, гори, плоскогір’я, нагір’я. Закономірності розміщення корисних копалин. Загальні особливості клімату. Кліматичні пояси і типи клімату. Води суходолу: головні річкові системи, озера, підземні води, їх гідрологічні особливості, значення для природи та населення. Специфічність ґрунтово-рослинного покриву і тваринного світу. Природні зони, закономірності їх розміщення. Національні парки. Стихійні явища природи. Екологічні проблеми. Населення. Сучасна політична карта Африки. Головні держави. Зв’язки України з країнами африканського континенту.

 

Тема. Австралія

 Австралія — найменший материк Землі. Загальні відомості. Своєрідність географічного положення материка. Історія відкриття і дослідження. Геологічна будова. Форми рельєфу та корисні копалини Австралії, їх порівняння з Африкою. Загальні особливості клімату. Сухість клімату, її основні причини. Кліматичні пояси та типи клімату Австралії. Води суходолу.
 Особливості ґрунтово-рослинного покриву і тваринного світу, його своєрідність і унікальність. Природні зони. Зміна природи людиною. Населення, його склад та розміщення. Австралійський Союз — єдина держава на материку. Україна і Австралія.

 

Тема. Південна Америка

 Загальні відомості. Особливості географічного положення. Дослідження і освоєння материка. Геологічна будова. Основні форми рельєфу Південної Америки. Закономірності поширення родовищ корисних копалин. Своєрідність клімату у зв’язку з рухами повітряних мас. Південна Америка — найвологіший материк світу. Кліматичні пояси і області. Вплив клімату на формування і розподіл вод суходолу. Води суходолу. Найбільші річкові системи. Своєрідність органічного світу материка. Природні зони. Висотна поясність в Андах. Зміна природних комплексів людиною. Сучасні екологічні проблеми. Населення, його расовий склад та розміщення. Походження та формування сучасного населення Південної Америки. Політична карта. Основні держави. Україна і країни Південної Америки.

 

Тема. Антарктида

 Антарктида й Антарктика. Особливості водних мас Південного океану. Антарктида — льодовий материк планети. Загальні відомості. Своєрідність географічного положення материка, його розміри. Відкриття Антарктиди та сучасні наукові дослідження материка. Міжнародне співробітництво у вивченні Антарктики й охороні її природи. Українська дослідна станція “Академік Вернадський”. Будова поверхні. Лід Антарктиди, підлідний рельєф. Кліматичні умови. Антарктида — найхолодніший материк Землі.Рослинність і тваринний світ. Природні багатства Антарктиди, проблеми їх використання.

 

Тема. Північна Америка

 Загальні відомості. Своєрідність природи материка, пов’язана з його географічним положенням. Історія відкриття та освоєння Північної Америки. Геологічна будова та рельєф, їх порівняння з Південною Америкою. Роль вулканізму та давнього зледеніння у формуванні сучасного рельєфу. Корисні копалини, закономірності їх поширення. Чинники формування клімату Північної Америки. Кліматичні пояси і типи клімату. Води суходолу. Основні річкові системи. Великі озера, їх походження. Рослинність і тваринний світ. Особливості природної зональності материка. Висотна поясність Кордильєр. Приклади впливу діяльності людини на природу. Стихійні явища природи та їх наслідки. Заповідники і національні парки. Населення. Його расовий і етнічний склад. Особливості заселення Північної Америки. Політична карта. Держави. Зв’язки України з країнами Північної Америки.

 

Тема. Євразія

 Євразія — найбільший материк Землі. Фізико-географічне положення материка, його розміри. Особливості берегової лінії Євразії. Історія відкриття і дослідження окремих регіонів материка.
 Відмінність Євразії за геологічною будовою від інших материків. Давні материкові зледеніння. Сейсмічно активні області. Найбільші рівнини і гори Євразії. Відмінності у рельєфі різних частин материка. Корисні копалини, особливості їх походження. Особливості формування клімату. Кліматичні пояси і типи клімату  Євразії, їх порівняння з Північною Америкою. Особливості прояву кліматотвірних чинників у зв’язку з географічним положенням та розмірами материка. Внутрішні води, їх розподіл. Найбільші річки та озера Євразії. Основні типи живлення і режиму річок. Зміна стану водойм під впливом господарської діяльності. Багаторічна мерзлота. Сучасне зледеніння. Природні зони. Особливості їх розміщення на території материка. Ґрунти, рослинність і тваринний світ природних зон Євразії. Висотна поясність у горах материка. Зміна природи людиною. Охорона природних комплексів Євразії. Населення. Расовий та етнічний склад. Розміщення населення на материку. Сучасна політична карта Євразії. Найбільші держави країни. Україна серед держав Євразії.

 

Розділ ІІІ. ЗЕМЛЯ — НАШ СПІЛЬНИЙ ДІМ

 

Тема. Взаємодія людини і природи

 Природні ресурси материків і океанів, їх класифікація. Використання природних ресурсів, наслідки природокористування. Зміна взаємозв’язків між компонентами природи під впливом господарської діяльності людини. Порушення рівноваги в природі. Антропогенні природні комплекси.

Тема. Екологічні проблеми материків і океанів

Комплексна проблема забруднення навколишнього середовища. Види забруднення, їх основні джерела надходження. Необхідність міжнародного співробітництва у вирішенні екологічних проблем. Міжнародні організації з охорони природи.

 

 

ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

 

ВСТУП
 Фізична географія України, предмет і методи досліджень. Формування території України. Сучасний адмiністративно-територiальний устрій.

 

Розділ І. УКРАЇНА ТА ЇЇ ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

Тема. Фізико-географічне положення України

 Крайні точки і розміри території. Географічне положення, кордони. Географічний центр України. Розташування території України стосовно годинних поясів.

 

Тема. Джерела географічної інформації

 Експедиційні та стаціонарні дослідження природних умов і природних ресурсів. Туристичні подорожі, екскурсії, краєзнавчі пошуки. Музейні експозиції, виставки. Географічні енциклопедії, довідники, словники, календарі. Географічні періодичні видання. Географічні описи в мистецьких творах, засобах масової інформації, в тому числі аудіовізуальних та ін. Карти — джерела географічних знань, їх зміст і призначення. Картографічні проекції, спотворення площ, форм, кутів, відстаней. Способи зображення географічних об’єктів та явищ на картах. Види карт. Топографічні карти та їх практичне використання. Визначення за картами напрямків, відстаней та висот на місцевості. Географічні атласи. Електронні карти і атласи.

 

Тема. Географічні дослідження на території України

 Географічні відомості про територію України у античних географів, “Повісті временних літ”, літописах. Перші карти України. Дослідження природних умов і природних ресурсів України у ХVIII—ХІХ ст. Географічні дослідження України в ХХ ст. Роль у вивченні природи та господарства України В. Вернадського, П. Тутковського, С. Рудницького, Г. Висоцького,  П.

 Погребняка, Б. Срезневського, В. Бондарчука, В. Кубiйовича та ін. Сучасні географічні дослідження. Українське географічне товариство.


Розділ II. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНИХ УМОВ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ


Тема. Тектонічні структури

 Тектонічна карта України. Характеристика основних тектонічних структур. Взаємозв’язок основних форм рельєфу з тектонічними структурами.

 

Тема. Геологічна будова

 Геологічна карта України. Вік і поширення гірських порід. Геохронологічна таблиця. Зміна природних умов території України в архейську, протерозойську, палеозойську, мезозойську, кайнозойську ери.

 

Тема. Рельєф. Геоморфологічна будова

 Фізична карта України. Загальний план будови поверхні, простягання низовин, височин, гір, річкових долин. Закономірності поширення основних форм рельєфу і типів рельєфу.

 

Тема. Мінерально-сировинні ресурси

 Різноманітність і багатство мінерально-сировинних ресурсів, їхзв’язок із геологічною будовою. Закономірності поширення корисних копалин. Паливні корисні копалини. Перспективні нафтогазоносні райони. Основні родовища нафти і газу. Родовища горючих сланців і торфу.
 Рудні корисні копалини. Родовища залізної, марганцевої та руд кольорових металів.

 Золоторудні райони України. Нерудні корисні копалини. Родовища нерудної сировини та дорогоцінного каміння. Мінеральні води і грязі. Господарська оцінка мінерально-сировинних ресурсів, основні шляхи їх раціонального використання і охорони.

Тема. Кліматичні умови та ресурси

 Загальна характеристика клімату України. Основні кліматичні чинники: сонячна радіація, циркуляція атмосфери; підстильна земна поверхня. Взаємодія чинників кліматоутворення.
 Кліматичні карти. Основні кліматичні показники. Кліматичні ресурси. Погода і небезпечні погодні явища. Прогноз погоди. Синоптична карта. Метеорологічні станції, бюро погоди, гідрометеорологічна служба України. Вплив погодно-клiматичних умов на здоров’я і господарську діяльність людини.

 

Тема. Внутрішні води

 Поверхневі води. Основні річкові басейни та їх характеристика. Характер гідрографії й водного режиму річок. Річкові системи Дніпра, Сіверського Дінця, Південного Бугу, Дністра, Дунаю, Тиси. Канали: Сіверський Донець— Донбас, Дніпро—Кривий Ріг, Дніпро—Донбас, Північно-Кримський. Озера і лимани; їх типи; особливості гідрологічного режиму. Водосховища. Підземні води. Основні артезіанські басейни України.  Болота, їх типи і поширення. Причини заболочення. Водний баланс і водні ресурси України, шляхи їх раціонального використання і охорони.


Тема. Ґрунти і земельні ресурси

 Умови ґрунтоутворення, основні генетичні типи ґрунтів, закономірності їх поширення.
 Карта ґрунтів України. Земельні ресурси України. Основні заходи з раціонального використання і охорони земельних ресурсів.

 

Тема. Рослинний покрив

 Різноманітність видового складу, закономірності поширення рослинності. Широтна зональність і висотна поясність рослинного покриву. Червона книга України. Вплив господарської діяльності на рослинність. Рослинні ресурси, їх охорона і відтворення.

 

Тема. Тваринний світ

 Різноманітність видового складу тварин.

 Вплив людини на тваринний світ. Тварини, занесені до Червоної книги України.
Тваринні ресурси України, заходи щодо їх відтворення й охорони.

 

Розділ ІІІ. ЛАНДШАФТИ І ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ

 

Тема. Природно-територіальні комплекси

 Природно-територiальні комплекси (ПТК), взаємодія факторів і компонентів, що їх формують.
 Ландшафти та їх класифікація. Вплив господарської діяльності людини на ландшафти.

 

Тема. Фізико-географічне районування

 Поняття фізико-географічного районування. Карта фізико-географічного районування України. Наукове і практичне значення природного районування.

 

Тема. Зона мішаних і широколистяних лісів

 Географічне положення, межі й розміри. Характерні риси природних комплексів. Сучасні ландшафти. Природоохоронні території.

 

Тема. Зона лісостепу

 Географічне положення, межі, розміри. Характерні риси природних комплексів та ресурсів. Несприятливі природні процеси. Поділ на природні країни. Природоохоронні території.

 

Тема. Зона степу

 Географічне положення, межі і розміри. Головні риси природних умов. Поділ на підзони. Несприятливі природні процеси. Природоохоронні території.

 

Тема. Українські Карпати

 Географічне положення, межі і розміри. Загальні риси природних умов. Висотна поясність ландшафтів. Стихійні природні явища і процеси. Поділ на природні області. Природоохоронні території. Основні заходи щодо раціонального використання та охорони природних умов і природних ресурсів.

 

Тема. Кримські гори

 Географічне положення, межі, розміри. Особливості природних умов і ресурсів. Несприятливі природні процеси. Поділ на природні області. Природоохоронні території. Основні заходи щодо раціонального використання та охорони природних умов і природних ресурсів.

 

Тема. Природні комплекси морів, що омивають Україну

 Фізико-географічна характеристика природних комплексів Чорного та Азовського морів. Проблеми використання і охорони їх вод.

 

Розділ IV. ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ УМОВ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ТА ЇХ ОХОРОНА

 

Тема. Геоекологічна ситуація в Україні

 Поняття “геоекологічна ситуація”. Основні забруднювачі навколишнього середовища.
 Аварія на Чорнобильській АЕС і стан навколишнього середовища. Вплив геоекологічної ситуації на населення в Україні. Законодавство про екологічну ситуацію в Україні.

 

Тема. Використання і охорона природних умов і природних ресурсів

 Законодавчі акти про природно-заповідний фонд України. Природно-заповідний фонд. Національна екологічна мережа України. Моніторинг навколишнього середовища в Україні. Основні заходи щодо раціонального використання і охорони навколишнього середовища в Україні.

Тема. Трудові ресурси і зайнятість населення

 Поняття “трудові ресурси”, “економічно активне населення”, “зайнятість населення”. Трудові ресурси України та їх географія, порівняння з іншими країнами. Проблеми зайнятості населення.

 

 

ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

ВСТУП
 Предмет економічної й соціальної географії України, актуальність курсу. Економічна і соцiальна географія в системі географічних дисциплін і наук. Зв’язок економічної й соціальної географії з іншими науками. Вітчизняні вчені економ-географи.

 

Розділ І. УКРАЇНА НА КАРТІ СВІТУ

 

Тема. Економіко-географічне положення України

 Місце України на політичній карті Європи і світу. Економіко-географічне положення України. Значення транзитних перевезень. Геополітичне положення, його позитивні й негативні риси.

Тема. Адміністративно-територіальний устрій

 Українські історичні землі. Історико-географічний огляд адмiністративно-територiального поділу України. Сучасний адміністративно-територіальний поділ і його характеристика. Оцінка адміністративно-територіального поділу, сучасні зміни.
 

Розділ ІІ. НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

Тема. Кількість, розміщення і густота населення, його вікова і статева структура
 Відомості про кількість населення в давні часи. Кількість і густота населення, її територіальні відмінності. Поняття “природний рух населення”. Природний рух населення України. Порівняння показників природного руху населення України і країн Західної Європи. Географія природного руху населення в Україні. Причини погіршення демографічної ситуації. Депопуляція.

 Механічний рух (міграції) населення. Поняття “еміграція”, “імміграція”, “міграція”, “сальдо міграції”. Внутрішні і зовнішні міграції. Міграційні процеси в Україні, їх інтенсивність і географія. Статево-віковий склад населення, його наслідки.


Тема. Національний та етнічний склад населення

 Історія формування української нації. Національний склад населення України та окремих регіонів. Уявлення про політичну націю, корінні народи і національні меншини. Етнографічні групи українців. Українська діаспора та її географія. Розширення зв’язків із українцями зарубіжжя. Духовна культура українського народу (мова, культура, освіта, обряди і звичаї, релігія).

Тема. Системи розселення і розвиток поселень

 Міське і сільське населення. Типи населених пунктів. Урбанізація. Територіальні відмінності в рівнях урбанізації у різних регіонах України. Субурбанізація. Система міського розселення України. Міські агломерації. Столиця держави та її значення. Типи міст за розмірами та за функціями. Сільське розселення і його географія. Типи сільських поселень, особливості їх розміщення. Соціальні проблеми сільського населення, шляхи їх розв’язання.

 

Тема. Трудові ресурси і зайнятість населення

 Поняття “трудові ресурси”, “економічно активне населення”, “зайнятість населення”. Трудові ресурси України та їх географія, порівняння з іншими країнами. Проблеми зайнятості населення.

 

Розділ ІІІ. ГОСПОДАРСТВО

 

Тема. Загальна характеристика господарства України

 Поняття про господарство і національний господарський комплекс. Сучасні зміни в господарському комплексі країни. Галузева структура господарства. Поняття “галузь” і “міжгалузевий комплекс”. Інфраструктура, її види. Розвиток ринкової інфраструктури в Україні. Сучасна організація виробництва і типи підприємств за формами власності в Україні. Поняття про територіальну структуру господарства.

 

Тема. Економічний потенціал України

 Складові економічного потенціалу країни. Показники соціально-економічного розвитку. Валовий національний продукт, національний доход. Показники якості життя.
 Проблеми сталого розвитку України.

 

Тема . Промисловість: загальна характеристика

 Промисловість як сфера матеріального виробництва. Місце і роль у господарстві України. Загальні показники розвитку промисловості на сучасному етапі. Структурно-виробничі та особливості розміщення промисловості України. Реструктуризація промисловості, шляхи підвищення економічної ефективності національної промисловості, конкурентоспроможності її продукції.

 

Тема. Паливна промисловість

 Галузева структура паливної промисловості. Сировинна база. Вугільна промисловість. Нафтова промисловість. Нафтопереробна промисловість. Газова промисловість. Торф’яна, горюче сланцева промисловість.


Тема. Електроенергетика

 Електроенергетика як складова ПЕК України, її значення. Основні типи електростанцій та найважливіші ЛЕП. Використання традиційних і нових способів одержання енергії. Екологічні проблеми електроенергетики. Енергосистема. Споживання енергії. Енергозбереження.

Тема. Металургійна промисловість

 Чорна металургія. Сировинна база. Географія видобутку залізної і марганцевої руд, вогнетривких глин, флюсових вапняків. Фактори розміщення. Основні райони галузі та найбільші підприємства. Обсяг виробництва продукції чорної металургії. Роль чорної металургії у формуванні експорту країни. Проблеми і перспективи розвитку чорної металургії.
 Кольорова металургія. Склад і сировинна база. Фактори і райони розміщення підприємств галузі. Проблеми і перспективи розвитку галузі.

 

Тема. Машинобудування і металообробка

 Роль машинобудування у господарстві держави. Обсяги виробництва продукції машинобудування за роки незалежності. Структура галузі. Міжгалузеві та внутрішньогалузеві зв’язки. Фактори розміщення: наукоємні, трудомісткі і металомісткі галузі.
 Географія важкого, сільськогосподарського, транспортного, електротехнічного машинобудування, приладобудування, верстатобудування, виробництва устаткування для різних галузей народного господарства. Найбільші центри. Формування нових центрів, технополісів. Проблеми і перспективи розвитку та розміщення підприємств галузі в нових економічних умовах.

 

Тема. Хімічна промисловість

 Поняття про хімічну промисловість, її галузева структура. Природно-сировинна база хімічної промисловості і використання відходів. Географія окремих галузей хімічної промисловості. Проблеми розвитку і розміщення галузі.

 

Тема. Лісова і деревообробна промисловість

 Структура та значення галузі, особливості її розміщення. Основні райони заготівлі лісу, проблеми відтворення і раціонального використання лісових ресурсів. Лісопильне виробництво. Деревообробна промисловість. Целюлозно-паперове і лісохімічне виробництво. Проблеми й перспективи розвитку галузі.

 

Тема. Промисловість будівельних матеріалів

 Галузева структура. Фактори розвитку і розміщення. Сировинна база. Географія галузей цементної промисловості, підприємств з виробництва залізобетонних конструкцій та виробів, стінових матеріалів, легких заповнювачів, скла, облицювальних матеріалів, будівельної кераміки. Промисловість нерудних матеріалів. Проблеми й перспективи розвитку галузі.

 

Тема. Легка промисловість. Художні промисли

 Галузева структура. Фактори розміщення. Географія текстильної промисловості (бавовняної, вовняної, лляної і шовкової), швейної та трикотажної промисловості. Шкіряно-взуттєва промисловість. Проблеми і перспективи розвитку галузі. Народні традиції художніх промислів, їх зародження і розвиток. Основні центри художніх промислів. Виробництва, що виникли на базі художніх промислів.

 

Тема. Харчова промисловість

 Галузевий склад харчової промисловості. Фактори розміщення галузей, їх географія. Проблеми і перспективи розвитку харчової промисловості.

 

Тема. Сільське господарство

 Галузева структура сільського господарства. Значення сільського господарства в економіці держави та в формуванні її експорту. Зв’язок сільського господарства з іншими галузями. Природно-географічні фактори розвитку сільського господарства. Сільськогосподарські угіддя, їх структура. Меліорація земель. Галузева структура і виробничі особливості рослинництва. Географія зернового господарства, технічних культур, картоплярства, овочівництва та плодівництва. Тваринництво, його структура та географія. Розвиток кормової бази тваринництва. Рибне господарство. Зональна спеціалізація сільського господарства. Гірські регіони. Приміські сільськогосподарські райони.

 Аграрні реформи в Україні, їх соціальне і економічне значення.


Тема. Транспорт

 Роль транспорту в розвитку господарства країни та в міжнародних перевезеннях. Види транспорту. Залізничний транспорт, його роль у перевезенні вантажів. Залізнична мережа України. Географія залізничних вантажо- та пасажиропотоків. Залізничні вузли.
 Водний транспорт. Історія українського морського флоту. Морські порти і географія перевезень. Каботаж. Роль морського транспорту в міжнародних зв’язках.
 Географія річкового транспорту. Річкові порти. Міждержавні перевезення по Дунаю та інших річках. Автомобільний транспорт, його недоліки та переваги. Найважливіші автомагістралі.

 Повітряний транспорт, його значення в міждержавних перевезеннях. Спеціалізація повітряних перевезень. Трубопровідний транспорт. Географія нафто- і газопроводів. Транзитні транспортування нафти і газу. Рівень забезпеченості різних районів країни транспортними магістралями. Міжнародні транспортні коридори. Транзитні перевезення. Проблеми і перспективи розвитку транспорту.

 

Тема. Соціальна сфера

 Галузі соціальної сфери (сфера послуг, виробництво товарів народного споживання, доходи і рівень життя населення, споживчий ринок), їх значення та розвиток в Україні. Проблеми і перспективи розвитку соціальної сфери, її вплив на розвиток економіки країни.

 

Тема. Україна і світове господарство.

 Зовнішні економічні зв’язки України. Поняття про світове господарство та міжнародний поділ праці. Міжнародний поділ праці та світова торгівля. Форми міжнародного співробітництва. Обсяги і структура зовнішньоекономічних зв’язків. Географія зовнішньої торгівлі України. Значення зовнішніх економічних зв’язків у господарстві країни. Міжнародні організації. Інтеграція України в світову економіку. Вплив процесів глобалізації на господарство України.

 

 

 

 

Розділ IV. ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ПОДІЛ УКРАЇНИ

 

Тема. Економіко-географічний поділ України

Територіальне розмаїття природи, економіки і населення — передумова територіального поділу України. Поняття про економічний район та його основні ознаки. Мережа економічних районів в Україні, критерії їх виділення та спеціалізація. План вивчення економіко-географічного району: склад території, економіко-географічне положення, природні умови і ресурси, особливості господарського комплексу та найбільші міста. Донецький, Придніпровський, Північно-Східний, Столичний, Центральний, Подільський, Північно-Західний, Карпатський, Причорноморський економічні райони, їх коротка характеристика.

 

 

Розділ V. ГЕОГРАФІЯ СВОЄЇ ОБЛАСТІ

 

Тема. Географічна характеристика своєї області

 

 Особливості географічного положення та його вплив на господарську спеціалізацію. Природні умови і ресурси області, їх оцінка. Географічні назви своєї області чи автономної республіки в минулому і нині. Особливості топоніміки своєї місцевості. Історія заселення території. Населення і трудові ресурси. Демографічна ситуація. Найбільші міста. Адміністративні райони. Загальна характеристика господарства. Промисловість. Сільське господарство. Транспорт. Особливості культури і побуту місцевого населення. Проблеми і перспективи розвитку.

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00 [0 Голоса (ов)]